Reclame plaatsen

 • Samenvatting

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen door middel van de vergunningencheck. Daarna kunt u eventueel de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode.  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • de plaats van de reclame (op een kaart)
  • hoe groot de reclame is
  • een tekening (op schaal) en een foto van de reclame

  U krijgt na indiening  een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Informatie

  Bent u geïnteresseerd en wilt u meer hierover lezen? Meer informatie kunt u terugvinden in deze beleidsstukken en gemeentelijke verordeningen:

  Algemene Plaatselijke Verordening

  Legesverordening

  Nota Reclamebeleid (2013)

  Nota Ruimtelijke Kwaliteit

 • Wat kost het?

  De kosten van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame op of aan een gebouw kunnen variëren, dit ligt aan de o.a. bouwkosten. Hieronder staan de betreffende bedragen. Deze zijn terug te vinden in de jaarlijks bijgestelde Legesverordening (vermeld postcode en zoek op leges).

  1. Artikel 2.3.1.1.1. Bouwactiviteit

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 23 promille van de bouwkosten met een minimum van € 190,30.

  2. artikel 2.3.11a, Handelsreclame

  Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of te voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf een openbare plaats zichtbaar is, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor deze activiteit: € 165,25.

  3. artikel 2.3.1.2.4, Welstandsadvies

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor reclameadvies bedraagt € 57,30.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Tips

  Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

 • Contact

  Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van het team vergunningverlening.