Gemeentelijke ombudsman

 • Samenvatting

  Iedere burger heeft wettelijk het recht een klacht in te dienen bij een gemeente. De gemeente is wettelijk verplicht een klacht op de voorgeschreven wijze te behandelen.

  Wie het niet eens is met de uitkomst van de klachtbehandeling door het bestuur heeft het recht zijn klacht voor te leggen aan een onafhankelijke ombudsman. De ombudsman is de hoogste instantie die uitspraak doet over de ingediende klacht. Er zijn daarna geen andere instanties waar u uw klacht kunt voorleggen.

  Die ombudsman kan de Nationale ombudsman zijn, maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen een eigen ombudsman aan te stellen. De gemeente Wijchen heeft gekozen voor een Gemeentelijke ombudsman:

  • De raad van de gemeente Wijchen heeft mevrouw mr. M.J. van Dasselaar tot ombudsman benoemd.
  • Daarnaast is mevrouw mr. L.B.F.M. Hellwig benoemd tot plaatsvervangend ombudsman.

  Hoe werkt het?

  De wet schrijft ook voor dat u een klacht eerst bij de gemeente moet indienen. Hoe de gemeente omgaat met klachten vindt u op de pagina klacht indienen. Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Gemeentelijke ombudsman vragen om een eindoordeel over uw klacht te geven.

  Taak

  De ombudsman heeft als taak om bij te dragen aan goede verhoudingen tussen gemeente en burgers door:

  • Aanvullende rechtsbescherming te geven via het uitspreken van een oordeel over gedragingen van de gemeente. Deze bescherming is aanvullend omdat de burger al het wettelijk recht heeft om te klagen bij de gemeente, en bovendien in beginsel de eis geldt dat de burger zijn of haar klacht eerst bij de gemeente kenbaar moet maken voordat de ombudsman haar kan behandelen.
  • Het oordeel van de ombudsman is bindend voor klager en gemeente.
  • Bemiddeling. Hierbij wordt geen volledig onderzoek met einduitspraak ingesteld, maar probeert de ombudsman via overleg het meningsverschil tussen bestuur en burger op te lossen. In bijzondere gevallen kan de ombudsman ook al in de fase van interne klachtbehandeling tussenbeide komen.
  • Preventie. De ombudsman kan de gemeente een aanbeveling geven voor toekomstig gemeentelijk handelen, of op eigen initiatief een onderzoek naar misstanden beginnen.
 • Extra informatie

  Toegepaste normen

  Bij de beoordeling van een klacht toetst de ombudsman het gemeentelijk handelen aan een aantal normen voor behoorlijk optreden. Deze behoorlijkheidsvereisten zijn ontwikkeld door de Nationale ombudsman en worden door nagenoeg alle ombudsmannen in Nederland gehanteerd. De behoorlijkheidsvereisten zijn gebaseerd op een viertal kernwaarden voor het handelen door de gemeente. Het handelen van de gemeente moet zijn:

  • open en duidelijk,
  • respectvol,
  • betrokken en oplossingsgericht, en
  • eerlijk en betrouwbaar.

  Onder de kernwaarde “open en duidelijk” vallen de vereisten van transparantie, goede informatieverstrekking, luisteren naar de burger en motivering van besluiten en handelen. Onder de kernwaarde “respectvol” vallen de vereisten van respecteren van de grondrechten, bevorderen van actieve deelname door de burger, fatsoenlijke bejegening, fair play, evenredigheid en bijzondere zorg. Tot de kernwaarde “betrokken en oplossingsgericht” horen de vereisten van maatwerk, samenwerking, coulante opstelling, voortvarendheid en de-escalatie. Tot de kernwaarde “eerlijk en betrouwbaar” horen de vereisten van integer en betrouwbaar handelen, onpartijdigheid, redelijkheid, een goede voorbereiding van besluiten, een goede organisatie, en professionaliteit.

  Ontvankelijk verzoek

  De ombudsman zal eerst nagaan of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. Het verzoek moet:

  • Ondertekend zijn.
  • Voorzien zijn van naam en adres.
  • Een beschrijving bevatten van de gedraging of gedragingen waarover wordt geklaagd.
  • Aangeven hoe de gemeente zelf over de klacht heeft geoordeeld.

  Daarna moet de ombudsman nagaan of hij al dan niet bevoegd is om over de klacht te oordelen. Soms is namelijk de ombudsman niet bevoegd, en soms niet verplicht een klacht te onderzoeken.

  Niet bevoegd is de ombudsman onder meer als geklaagd wordt over algemeen gemeentelijk beleid of over een algemeen verbindend voorschrift. Ook als een bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan over de gedraging waarover wordt geklaagd, of als daartegen een procedure loopt bij een andere rechter, is de ombudsman niet bevoegd.

  Niet verplicht is de ombudsman onder meer als tegen de beklaagde gedraging ook formeel bezwaar kan worden gemaakt of gemaakt had kunnen worden. Ook hoeft de ombudsman de klacht niet te behandelen als deze niet binnen een jaar na de gemeentelijke afhandeling wordt ingediend. Let wel, de ombudsman is in dit soort gevallen niet verplicht maar blijft wel bevoegd om de klacht te behandelen.

  Het onderzoek door de gemeentelijke ombudsman

  Als de ombudsman besluit de ingediende klacht te onderzoeken, zal hij om te beginnen alle van belang zijnde feiten duidelijk willen krijgen. De ombudsman zal de indiener van de klacht in de gelegenheid stellen een mondelinge toelichting te geven. Ook aan de gemeente zal de ombudsman om informatie vragen. De ombudsman zal stukken bij de gemeente opvragen of ook zelf dossieronderzoek doen. De ombudsman kan een gesprek beleggen waarbij klager en een vertegenwoordiger van de gemeente beiden aanwezig zijn. Als voor de ombudsman de feiten duidelijk zijn wordt hiervan een verslag van bevindingen opgesteld. Klager en gemeente kunnen hier op reageren. De ombudsman zal deze reacties zo nodig verwerken. De volgende stap bestaat eruit dat de ombudsman de feiten afweegt tegen de hiervoor bedoelde behoorlijkheidsvereisten. De vraag is dan of de gemeentelijke gedraging waarover wordt geklaagd al dan niet is strijd is met die eisen.

  De ombudsman zal het oordeel hierover vastleggen in een uitspraak. Die uitspraak wordt bekend gemaakt aan klager en gemeente. Ook maakt de ombudsman een openbare versie van deze uitspraak. De openbare versie is anoniem, dit wil zeggen dat er geen namen in worden genoemd.

 • Wat moet ik doen?

  Uw verzoek richt u aan de Gemeentelijke ombudsman, maar u stuurt de brief naar de gemeente Wijchen. De gemeentelijke klachtencoördinator zorgt dan dat de brief bij de ombudsman komt. Het adres is:

  Gemeentelijke ombudsman
  ter attentie van de klachtencoördinator
  Postbus 9000
  6600 HA Wijchen

  U kunt ook mailen. Het emailadres is: degemeentelijkeombudsman@gmail.com

  Wilt u oudere stukken inzien dan gepubliceerd op deze pagina? Ook dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator. 

 • Schriftelijk aanvragen